โครงการพัฒนาแบบจำลองและระบบประมวลผลเพื่อการหาพื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งแบบอัตโนมัติ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Drought Watch ( UNESCAP )
Intensity and Impacts
  None
  None
  Dry
  Abnormaly Dry
  Moderate Drought
  Severe Drought
  Extreme Drought