การทำภาพคอมโพสิท

การประมวลผลข้อมูลภาพคอมโพสิทหรือภาพเชิงประกอบรายสัปดาห์พัฒนาด้วยสคริปต์ python โดยการอ่านข้อมูลภาพรายวันเข้าสู่อาเรย์จุดภาพ แล้วตรวจสอบจุดภาพจากทั้ง 7 วัน เพื่อหา NDVI และ LST (หรือ BT) ที่มีค่าสูงสุด หากจุดภาพใดไม่มีค่าเลยในรอบ 7 วันนั้น ก็จะบันทึกค่าเป็น -9999 ดังอัลกอริทึมที่แสดงตามภาพ

แนวทางการเติมข้อมูล (fill-in) จุดภาพหลังจากประมวลผลภาพรายสัปดาห์แล้ว  จะนำภาพจากอนุกรมเวลามาใช้ในการหาความสัมพันธ์ของค่าของแต่ละจุดภาพของทั้งภาพด้วยสมการเชิงเส้น และสหสัมพันธ์เพื่อประมาณค่าจุดภาพไปเติมในตำแหน่งที่จุดภาพขาดไป พร้อมกับบันทึกหมายเหตุว่าเป็นค่าที่ได้มาจากการคำนวณแบ่งกลุ่มตามค่าสหสัมพันธ์ดังอัลกอริทึม ดังผังกระบวนการตามภาพต่อไปนี้