สรุปนิยาม

I ดัชนีจากข้อมูลดาวเทียม

1.       Vegetation Condition Index (VCI) ดัชนีสถานะพืชพรรณ เป็นดัชนีที่ชี้สภาพพืชพรรณปัจจุบันว่าอยู่ในระดับที่แตกต่างไปจากปกติมากน้อยเพียงใด โดยอาศัยข้อมูลอดีต เป็นการใช้อนุพันธ์ NDVI อันเป็นฟังก์ชันที่ประกอบด้วยการใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมช่วงคลื่นสีแดง (Red) และช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (NIR) หลักการของดัชนี VCI เป็นการวิเคราะห์ช่วงค่ามาตรฐานที่พิจารณาสถานะของค่า NDVI ณ เวลาปัจจุบันที่สนใจว่าอยู่ในตำแหน่งใดในช่วงค่า NDVI ต่ำสุดกับค่า NDVI สูงสุด สำหรับพื้นที่หนึ่ง ๆ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบรายจุดภาพ รูปฟังก์ชั่น VCI คือ

2.       Temperature Condition Index (TCI) ดัชนีสถานะอุณหภูมิ เป็นดัชนีที่บ่งชี้สภาพอุณหภูมิความส่องสว่างของพื้นผิวปัจจุบันว่าอยู่ในระดับที่แตกต่างไปจากปกติ มากน้อยเพียงใด โดยอาศัยข้อมูลอดีต ช่วงคลื่นความร้อน (Thermal IR) ของเซนเซอร์ดาวเทียม หลักการของดัชนี TCI เป็นการวิเคราะห์ค่า Brightness Temperature (BT)  ที่หาได้จากข้อมูลช่วงคลื่นดังกล่าว ณ เวลาปัจจุบันที่สนใจว่าอยู่ในตำแหน่งใดของช่วงค่า BT ต่ำสุดกับค่า BT สูงสุด สำหรับพื้นที่หนึ่ง ๆ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบรายจุดภาพ รูปฟังก์ชัน TCI คือ

3.       Vegetation Health Index (VHI) ดัชนีสถานะความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ เป็นดัชนีที่บ่งชี้สภาพของพืช เริ่มแรกพัฒนาใช้กับข้อมูลจากดาวเทียม NOAA สร้างเป็นแบนด์คอมโพสิตคาบ 7 วัน โดยแบนด์ที่ต้องใช้คือ แบนด์ 1 (Visible) แบนด์ 2 (NIR) และ IR แบนด์ 4 ดัชนี VHI วิเคราะห์ด้วยฟังก์ชันประกอบ ระหว่าง VCI และ TCI รูปฟังก์ชัน คือ

เมื่อ a คือ ค่าถ่วงน้ำหนัก (0-1)

II ดัชนีเสี่ยงภัยแล้ง

1.       Drought Risk Index (DRI) ดัชนีเสี่ยงภัยแล้ง เป็นดัชนีชี้ความเสี่ยงต่อการเกิดความแห้งแล้งหรือภัยแล้งในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจากปัจจัยที่มีอิทธิพลให้เกิดความแห้งแล้ง อันได้แก่ ปัจจัยด้านความรุนแรงของความแห้งแล้ง (Drought Hazard) และปัจจัยด้านความเปราะบางต่อความแห้งแล้ง (Drought Vulnerability) สร้างโดยอาศัยหลักการคิดค่าคะแนนจากการถ่วงน้ำหนักปัจจัย

2.       Drought Hazard Index (DHI) ดัชนีความรุนแรงความแห้งแล้ง ใช้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบปัจจัยหลักในการสร้างดัชนีเสี่ยงภัยแล้ง ที่สามารถสร้างได้จากการให้ค่าคะแนนเพื่อถ่วงน้ำหนักกับปัจจัยย่อยต่าง ๆ ที่เชื่อมั่นได้ว่าส่งผลต่อความรุนแรงของความแห้งแล้งในพื้นที่

3.       Drought Vulnerability Index (DVI) ดัชนีความเปราะบางจากความแห้งแล้ง ใช้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบปัจจัยหลักในการสร้างดัชนีเสี่ยงภัยแล้ง สามารถสร้างได้จากการให้ค่าคะแนนเพื่อถ่วงน้ำหนักกับปัจจัยย่อยต่าง ๆ ที่เชื่อมั่นได้ว่าสะท้อนถึงความเปราะบางต่อความแห้งแล้งในพื้นที่