การประมวลผลดัชนีความแห้งแล้ง

การประมวลผลดัชนี (VCI, TCI และ VHI) การจัดทำแผนที่

การพิจารณาค่าน้ำหนักระหว่างดัชนี VCI และ TCI ในการคำนวณดัชนี VHI พิจารณาจากเงื่อนไขที่ว่าค่า VCI จะเป็นค่าที่มีคุณภาพมากกว่า เนื่องจากเป็นค่าที่มีผลเรื่องความต่างของเวลาในการบันทึกข้อมูลน้อยกว่า และชี้ได้ชัดกว่าดัชนี TCI ซึ่งการที่วงโคจรดาวเทียมระหว่าง Terra/Aqua และ NPP โคจรผ่านประเทศต่างช่วงเวลากัน และในการทำภาพคอมโพสิทข้อมูลรายวันมากกว่า 1 ช่วง เวลา “อุณหภูมิ” มักจะมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้นจึงควรให้น้ำหนักดัชนี VCI มากกว่า TCI ประกอบกับได้ทดสอบประเมินค่าน้ำหนักกับข้อมูลพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากปี พ.ศ.2556 ของกรมพัฒนาที่ดิน แล้วควรให้น้ำหนักที่ 0.7 ในการประมวลผลข้อมูลดัชนี VCI  TCI และ VHI แบบอัตโนมัติ จะคำนวณค่าดัชนีรายจุดภาพโดย python แล้วบันทึกข้อมูลเป็นภาพตามโครงสร้างการจัดเก็บในระบบด้วยอัลกอริทึม