ความเป็นมา

การพัฒนาแบบจําลองและระบบประมวลผลเพื่อการหาพื้นที่เสี่ยงภาวะความแห้งแล้งแบบอัตโนมัติภายใต้โครงการแผนที่กลางออนไลน์ ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กําหนดหลักการไว้ว่า ต้องใช้ศักยภาพของข้อมูลจากดาวเทียมที่มีอยู่ในการจัดทําแบบจําลองเพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่แห้งแล้งของประเทศไทยแบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการประเมินและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถกระทำได้รวดเร็วขึ้น อันเป็นเป้าหมายเชิงผลผลิตหนึ่งของโครงการจัดทําระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาลําดับการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ (Computer Algorithms) ที่เหมาะสําหรับการจัดทําข้อมูลแผนที่ความแห้งแล้งจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในระดับประเทศ และทําแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งได้ในระดับพื้นที่ เน้นการศึกษาและพัฒนาการใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่จัดหาได้เองในประเทศและข้อมูลปัจจัยอื่นที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบที่สามารถทํางานและรายงานผลแบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการลดขั้นตอนการทํางานของมนุษย์ และความรวดเร็วในการประมวลผลแผนที่พร้อมใช้งานในรูปแบบออนไลน์ ข้อมูลดาวเทียมหลักที่ใช้คือ VIIRS (Suomi NPP)

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก The Land Process Distributed Active Center (LP DAAC) ผ่านระบบ EOSDIS Reverb | ECHO  ขององค์การ NASA The Center for Satellite Applications and Research (STAR) ขององค์การ NOAA และได้รับการอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในการใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Suomi-NPP จากคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ของ สทอภ. เป็นอย่างดี คณะผู้ศึกษาจึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้