ดัชนีความแห้งแล้งจากข้อมูลอนุพันธ์ภาพจากดาวเทียม

การประยุกต์การสำรวจระยะไกลเพื่อการประเมินความแห้งแล้งมักเป็นการวิเคราะห์หาข้อมูลอนุพันธ์ภาพจากดาวเทียมสำรวจโลกที่สามารถสะท้อนสภาวะความแห้งแล้งของพื้นที่ได้ เช่น Normalized Difference Water Index (NDWI), Enhanced Vegetation Index (EVI), Vegetation Condition Index (VCI) เป็นต้น ทั้งนี้เพราะลักษณะทางชีพลักษณ์ที่แตกต่างกันของพืชพรรณที่ปกคลุมพื้นที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบเชิงพื้นที่และเชิงเวลาของความแห้งแล้ง เนื่องจากพืชจะตอบสนองต่อการขาดน้ำ เช่น เกิดการเหี่ยวเฉา หรือการทิ้งใบ ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีฤดูฝนและฤดูแล้งแยกกันชัดเจน การเกิดความแห้งแล้งในรอบปีหนึ่ง ๆ เป็นเรื่องปกติ สังเกตได้จาก

ความเป็นมา

การพัฒนาแบบจําลองและระบบประมวลผลเพื่อการหาพื้นที่เสี่ยงภาวะความแห้งแล้งแบบอัตโนมัติภายใต้โครงการแผนที่กลางออนไลน์ ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กําหนดหลักการไว้ว่า ต้องใช้ศักยภาพของข้อมูลจากดาวเทียมที่มีอยู่ในการจัดทําแบบจําลองเพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่แห้งแล้งของประเทศไทยแบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการประเมินและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถกระทำได้รวดเร็วขึ้น อันเป็นเป้าหมายเชิงผลผลิตหนึ่งของโครงการจัดทําระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาลําดับการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ (Computer Algorithms) ที่เห